Group 39990 (2)

ონის საავადმყოფო

Low voltage installation works..

სუსტი ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები. მიწოდების კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემები.

სხვა პროექტები