Group 39990 (2)

შპს „დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი“

Low voltage installation works..

გაგრილების და გათბობის და ვენტილაციის სისტემების მიწოდება.

სხვა პროექტები